fbpx

Gävle Teaterförenings plan för verksamhetens generella inriktning under perioden 2018 – 2021

Detta är Gävle Teaterförening

Gävle teaterförening bildades 1933 och har sedan dess haft en mycket nära koppling till Gävles vackra teaterbyggnad. Vi svarar idag för planering och genomförande av en årlig repertoar bestående av allt från klassiker och nyskrivet inom drama, komedi, fars och musikal till opera, musikteater, familjeföreställningar och mycket annat.

Vi är en engagerad arrangör av scenkonst för barn och unga, unga vuxna och vuxna i Gävle kommun. Vi verkar för att göra scenkonst tillgänglig för alla i kommunen, oavsett geografiska, sociala, etniska eller utbildningsmässiga förutsättningar. Teaterföreningen vill skapa en mötesplats för alla och samtidigt värna om kontinuitet, kvalitet och mångfald i det utbud vi erbjuder publiken.

Vi är en av Sveriges största riksteaterföreningar. Vi vill vara en teaterförening som sätter både scenkonsten och Gävle på kartan.

Vi är medlem i Riksteatern och en av parterna i Dansnät Sverige vilket ger oss, och därmed vår publik, tillgång till kvalitativa föreställningar och resurser.

 

Uppdraget

Gävle Teaterförening ingår som en del i Riksteatern och ska i grunden följa av Riksteatern fattade beslut, bland dessa normalstadgar för verksamhetens utövande. Föreningen ska byggas på en demokratisk värdegrund som ger inflytande för varje medlem.

Utöver vår direkta koppling till Riksteatern grundas vårt uppdrag till stor del på ett avtal tecknat mellan Gävle Kommun, Kultur & Fritid och Gävle Teaterförening. Avtalet reglerar såväl kommunens kulturella ambitioner med upplåtelsen av Gävle Teater som det sätt på vilket teaterföreningen förväntas verkställa löpande förvaltning av Gävle Teater.

Gävle Teaterförening ska erbjuda barn och unga, unga vuxna och vuxna ett utbud av scenkonst präglat av kvalitet, bredd och kontinuitet. En stor genrebredd med dans, talteater, performance, cirkus, show, musikdramatik mm ska garantera spridning både åldersmässigt och smakmässigt.

Gävle Teaterförening ska söka nya vägar för att bredda publiken såväl åldersmässigt som socialt och etniskt. Teatern ska vara en mötesplats för gemensamma upplevelser.

 

Vision

Vi ska vara en nyfiken och attraktiv teaterförening i tiden.

 

Mission

Gävle Teaterförening ska vara öppen för nya idéer, ny publik och ny teknik. Vi vill skapa goda förutsättningar och god tillgänglighet för möten med medborgarna och erbjuda en varierande repertoar, där alla kan tilltalas av något.

Vi ska vara en kulturell arena för erfarenheter och upplevelser som ger olika perspektiv. Vi ska vara en naturlig samarbetspartner i samhällsutvecklingsfrågor och en viktig del i en demokratisk process.

Vi ska vara en proaktiv teaterförening som synliggör samhällsfenomen genom scenkonstutbud, kringarrangemang och publikarbete.

 

Omvärldsanalys

Information via internet blir lika naturligt som elektricitet
Informationsutbytet över internet kommer vara så sammanvävt med vårt dagliga liv att vi inte längre kommer ”gå online” – internet kommer att finnas där hela tiden i wearables, telefoner och andra enheter. Internet kommer vara en lika naturlig del av våra liv som elen är idag, den finns där, hela tiden.

Ökad tillgång till utbildning
Digitala verktyg kommer att vara tillgängliga världen över som gör det möjlig för alla att utbilda sig. När läskunnigheten och den matematiska färdigheten blir allmängods kommer det i sin tur att leda till en explosion av nya vetenskapliga upptäckter och affärsmöjligheter.

Framtidens konsument kommer att vara ännu mer välinformerad och vill ha kontroll över vilken information och vilka budskap de tar emot. De kommer att förvänta sig att vi känner till deras individuella behov och att de får en personlig upplevelse. Ett omedelbart svar på en fråga eller hjälp med ett problem kommer inte att vara tillräckligt bra. De förväntar sig nämligen att vi automatiskt ska känna till och adressera deras behov nu och i framtiden.

En marknad som förändras
En jämnare åldersfördelning bland publiken är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla våra ambitioner om en bred och kvalitativ repertoar. För att lyckas med detta måste vi hela tiden attrahera nya teaterbesökare.

Arbetssättet för att nå ny publik, och då framförallt den yngre publiken kräver att vi anpassar vårt sätt att kommunicera samtidigt som vi aktivt driver på en utveckling med unga lojala ambassadörer för teatern.

En tilltagande inflyttning av nysvenskar till kommunen öppnar upp för en helt ny publik samtidigt som det ställer krav på oss både vad gäller inriktning och språklig förståelse.

En växande konkurrens från andra kulturarrangörer ställer krav på ökad synlighet, större upplevelsegrad i erbjudandet och en i vissa stycken förändrad affärsmodell och inte minst en öppenhet och strategi för samarbete och samordning.

 

SWOT-analys

Styrkor
Engagerad och kompetent personal och styrelse
Starkt varumärke inom scenkonsten i Sverige
Brett scenkonstutbud
Professionalitet och erfarenhet
Bidrar till kommunens mål kring kulturell tillväxt
En av Sveriges vackraste teaterbyggnader

Svagheter
Personberoende (slimmad organisation)
För blyga för att berätta hur bra vi är
En ekonomi som möjligen hämmar riskbenägenhet
Svårt att kommunicera vår bredd och tillgänglighet

Möjligheter
Ökad samverkan med näringsliv och organisationer
Utveckla utbud och intresseformer för att locka nya teaterbesökare
En ökad möjlighet att se liveföreställningar från andra scener.
Ökade möjligheter till samarbeten med andra kulturaktörer

Hot
Modern teknik som bidrar till mer hemmasittande
Ökad konkurrens från ett växande kulturutbud
Bristande omvärldsbevakning (att inte hinna med i omvärldens förändringar)
Bristande långsiktighet på grund av politiska skiftningar

 

Mål

Vår målsättning är att scenkonst ska vara tillgänglig för alla i kommunen. Vi vill erbjuda en bred och varierad repertoar med hög kvalitet. Vi strävar efter att vår trogna publik ska besöka oss allt oftare och att vi kan öka andelen ny publik, här utgör barn och unga en viktig grupp. Vi ska sprida intresse och engagemang för scenkonsten.

Mätt i direkta publiksiffror är målet att vid slutet av perioden nå ett genomsnitt av 20 000 besökare per år (en ökning med ca 20 procent jämfört med 2016).

Grundat på visionen kommer vi löpande att följa upp och mäta vår förmåga att uppfylla de visionära ledorden; nyfikna, attraktiva, i tiden.

Nyfikna - Antal nya unika gästspel
Vårt nya sätt att kommunicera och bemöta publiken
Attraktiva - Publiksiffror
Positiva omdömen från publik
I tiden - Gästspel som kommenterar nutida händelser
Vara först med vissa gästspel
Modern kommunikation
Exempel på mätbara mål kopplat till ledorden.

 

Verksamhetsstrategier

För att kunna driva verksamheten vidare, bibehålla vår redan trogna publik och samtidigt tillföra ny publik har vi identifierat ett antal viktiga verksamhetsstrategier:

En plats som bjuder in och berör
Gävle Teaterförening ska vara öppen för nya idéer, ny publik och teknik. Vi ska skapa goda förutsättningar och god tillgänglighet för möten med medborgarna och erbjuda en varierande repertoar, där alla kan tilltalas av något. Gävle teaterförening ska vara en kulturell arena för erfarenhet och upplevelser som ger olika perspektiv. Vi ska vara en naturlig samarbetspartner i samhällsutvecklingsfrågor och en viktig del i en demokratisk process.

Barn och ungdom som målgrupp
Sedan 2013 anordnas årligen Balkongfesten vars syfte är att under en dag och en kväll gratis bjuda publiken på ett smakprov av vad som presenteras inne i Gävle Teaters salong under höst- och vårsäsongen. Balkongfesten är även en familjedag med upplevelser och prova på aktiviteter. Dagen och kvällen präglas liksom Gävle Teaterförenings ordinarie program av bredd och kvalitet och lockar en bred publik i alla åldrar och från olika stads och kommundelar av Gävle. Ambitionen är att få en större delaktighet från allmänheten både vad gäller planering och genomförande. Vi ska naturligtvis även fortsätta att arrangera de redan uppskattade barnteatergästspelen. På senare år har även publikgruppen unga vuxna ökat på våra dansgästspel.

Under de senaste åren har i genomsnitt 25 procent av Gävle Teaterförenings totala publik bestått av personer under 25 år. Ambitionen är att kunna bibehålla en 25 procentig andel unga besökare.

Bevaka och följa med i den digitala utvecklingen
Den nya publiken är digital och förväntar sig att det de söker ska finnas ett klick bort. Givetvis får vi inte glömma bort den publik som varken har dator eller email och vår kommunikation med dem är precis lika viktig. För den yngre publiken finns det inte något som heter offline utan online är normalläget och det måste vi utgå ifrån när vi tänker på hur vi ska nå dem. Om vi vill vara lika självklara för vår framtida publik som vi är för den publik vi har idag så måste vår kommunikation bli ännu mer digital, vi måste finnas där vår tilltänkta publik finns, vi måste möta dem i deras vardag.
Vi ska fortsätta dialogen med Riksteatern om de digitala hjälpmedlen, t.ex. nya textnings och översättningsverktyg.

Erbjuda scenkonst som uppmärksammar och försvarar ett likaberättigande oavsett nationalitet eller sexuell läggning
Gävle Teaterförening har vid flera tillfällen varit den arrangör som först tagit emot gästspel som annars bara spelat på sin hemmascen. Via Riksteatern arbetar vi även regelbundet för att inte bara Gävle Teaterförening utan även andra riksteaterföreningar ska få ta del av nya gästspel och i och med Riksteatern även subventionerade sådana. Vi har återkommande gästspel i olika genrer som uppmärksammar HBTQ-frågor.

Gävle teaterförening tar alltid ställning för demokratin, för mänskliga rättigheter och för människors lika värde.

Göra teatern tillgänglig för alla oavsett fysiska eller psykiska funktionshinder
Tillsammans med Gävle kommun ska vi under perioden få till en värdig och säker lösning för våra besökare som använder rullstol.
Hjälpmedel för besökare med hörselnedsättning finns redan på plats men användandet behöver kontinuerligt följas upp och utvärderas. Möjligheter till tecken- och texttolkning ska utredas och utprovas i samarbete med olika arrangörer.

Utöka vårt samarbete med näringslivet
Vi ska aktivt söka samarbeten med det lokala näringslivet för att kunna utveckla och erbjuda intressanta föreställningar som bidrar till en ökad attraktionskraft hos såväl teatern som näringslivet och dess förmåga att locka ny kompetens till kommunen.

Utveckla och bedriva en effektiv omvärldsbevakning
Med utgångspunkt från en ökad samhällelig förändringstakt ska vi bredda vår egen kompetens, och använda ny teknik för att kunna bedriva en fungerande omvärldsbevakning.

Attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens
I takt med att omvärlden förändras driver vi en medveten utveckling av organisationen där ett gott ledarskap och engagerade medarbetare utgör grunden. Resultatet är en organisation som präglas av kundfokus samt ett stort socialt- och kulturellt engagemang.

 

Gävle Teater – en av Gävles vackraste byggnader

Gävle Teaterförening förvaltar en mycket vacker byggnad med en lång historia som är en del av Gävles stadsbild. Vi vill öka kommuninvånarnas medvetenhet om att Gävle Teater är deras teater. Vi vill fortsätta erbjuda visningar så att fler får se den vackra byggnaden inifrån.

 

Slutligen reviderad vid styrelsemötet 2017-01-26

 

Gävle Teater

Teaterplan 1
803 23 Gävle
Telefon: 026-12 98 20
E-post: info@gavleteater.se
Biljettkassan: 026-10 21 00

Upphovsrätt

Vi har försökt hitta upphovsrättsinnehavarna till allt material på sajten. I vissa fall har vi inte lyckats. Om någon upphovsman ser sitt material här och misstycker till användandet, var god kontakta oss så skall vi rätta till det.

Följ oss

Gävle Teater @ Facebook  Gävle Teater @ Instagram  Gävle Teater @ Twitter

Gävle Teaterförening © 2020. Alla rättigheter reserverade.

Skapad av Nice Wrk